Facebook Şifresi Kırmak Bilişim Suçu Oluşturur – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

8. Ceza Dairesi 2018/8369 E. , 2019/5454 K.

“İçtihat Metni”

İhbarname No: KYB – 2018/60239

Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme suçundan sanık …’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243/1, 62/1 ve 52/2…3. maddeleri gereğince 2.000,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Merzifon 2. Asliye Ceza Mahkemesinin
08.05.2018 tarihli ve 2018/126 esas, 2018/35 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;


Dosya kapsamına göre, katılan ile sanığın bir dönem nişanlı kaldıkları, nişanın bozulmasından sonra sanığın katılanın kullanmış olduğu Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki sayfasının şifresini değiştirerek girdiği ve katılanın Facebook üzerindeki bazı arkadaşlarına mesaj attığı olay nedeniyle her ne kadar sanık hakkında bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme suçundan 5237 sayılı Kanun’un 243/1. maddesi uyarınca mahkûmiyetine karar verilmiş ise
de, somut olayda Facebook şifresini değiştirmek suretiyle katılanın erişimini engelleyen sanığın eyleminin anılan Kanun’un 244/2. maddesinde düzenlenen bir bilişim sistemindeki verileri değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında hata yapılarak yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 04.07.2018 gün ve 2018…9290 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.07.2018 gün ve KYB/2018…60239 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Oluş ve tüm dosya kapsamına göre sanığın, bir süre nişanlı kaldığı müşteki …’ün facebook hesabının şifresini kırarak, hesaba giriş şifresini değiştirip müştekinin erişimini engellemesi şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nun 244/2. maddesinde düzenlenen bilişim sistemine erişimi engelleme, bozma,
değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hataya düşülerek yazılı şekilde TCK’nun 243/1. maddesi gereğince hüküm kurulması, Yasaya aykırı, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararın bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, Merzifon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 08.05.2018 gün ve 2018/126 esas, 2018/35 karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309/4…c maddesi gereğince aleyhe sonuç doğurmamak ve yeniden yargılama yapılmamak koşuluyla BOZULMASINA, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.04.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın