Kiralanan Taşınmazın Çatısız İş Yeri Olarak Nitelendirilmesi Halinde Kiraya Veren Temerrüt Sebebiyle Taşınmazın Tahliyesini Talep Edebilir.

3. Hukuk Dairesi  2019/5939 E.  ,  2019/10515 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K … Devamını oku…

Kiracının Faydalı Zorunlu Masraf Yahut Depozito Bedelinin İadesi Talepleri Bakımından Kira Sözleşmesinin Feshinin Haklı Ya Da Haksız Olması Sonuca Etkili Değildir.

3. Hukuk Dairesi         2019/2519 E.  ,  2019/10687 K.  “İçtihat Metni”  MAHKEMESİ : GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİMAHKEMESİ : MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen alacak davasının reddine dair verilen hüküm hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelenmesi sonucunda; davacı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik olarak verilen … Devamını oku…

İşçinin Alacaklı Olduğu İş Hukukuna İlişkin Bir Dava Acele İşlerden Sayılmalı ve İkinci Alacaklılar Toplantısı Beklenmeksizin Yargılamaya Devam Edilmelidir.

22. Hukuk Dairesi  2016/27935 E.  ,  2020/1069 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: İş MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının en … Devamını oku…

Soruşturmanın İadesinde 15 Günlük İade Süresinin, Soruşturma Evrakının Fizikî Olarak Mahkemeye Teslim Edildiği Tarihten Başladığının Kabulü Gerekir

10. Ceza Dairesi 2019/2449 E. , 2019/6341 K. “İçtihat Metni” Adalet Bakanlığının, 26/07/2019 tarihli yazısı ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmasuçundan şüpheli … hakkındaki iddianamenin iadesine dair Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesinin16/03/2018 tarihli ve 2018/126 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Isparta 2. Ağır CezaMahkemesinin 16/04/2018 tarihli ve 2018/284 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulmasınayönelik … Devamını oku…

İşin Ticari İşletmesi İle İlgili Ticari İş Olması Durumunda Ticari Faize Hükmedilmelidir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

Topo Hukuk Bürosu - Yargıtay Kararları

15. Hukuk Dairesi 2019/3337 E. , 2019/5243 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı-birleşen dosyalar davalısı vekili ile asıl ve birleşendosya davalısı vekillerince temyiz edilmiş, asıl ve birleşen dosya davalısı vekili tarafından duruşmaistenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde birleşen dosya davacısı … vekili Avukat…ile davalıvekili Avukat … ve … Devamını oku…

Sitenin Tam Web Adresi, Alan Adı Veya IP Adresinin Açıkça Belirtilmemiş Olması Erişim Engelleme Talebinin Red Sebebidir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

5. Ceza Dairesi 2012/15383 E. , 2014/2169 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Görevi kötüye kullanmak HÜKÜM: Beraet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Katılan hakkında www.facebook.com internet adresi üzerinde oluşturulan grup tarafından gerçekleştirilen kişilik haklarına yönelik saldırı teşkil eden yayının içerik itibariyle olay tarihinde yürürlükte bulunan 5651 … Devamını oku…

Marka Tecavüzü durumunda Tazminat ve Erişim Engellemeye Hükmedilebilir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

11. Hukuk Dairesi 2016/6218 E. , 2018/695 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/02/2016 tarih ve 2015/78-2016/27 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … Devamını oku…

Ölümle İlgili Mahallinde Araştırma Yapılması Gerekir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

Ceza Genel Kurulu 2017/195 E. , 2019/685 K. “İçtihat Metni” Kararı verenYargıtay Dairesi: 3. Ceza DairesiMahkemesi:Asliye CezaSayısı: 707-607 Kasten yaralama suçundan sanık …’ın TCK’nın 86/2, 86/3-a-e, 62/1 ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 3.740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve taksitlendirmeye ilişkin Görele (Kapatılan) Sulh CezaMahkemesince verilen 07.11.2013 tarihli ve 107-531 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz … Devamını oku…

Suç Yeri Menfaatin Temin Edildiği Yerdir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

15. Ceza Dairesi 2019/10466 E. , 2019/15301 K. “İçtihat Metni” Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının 10/12/2018 tarihli ve 2018/14278 soruşturma, 2018/1339 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından … Devamını oku…

Banka Hesabına Girilerek Yapılan Hırsızlıklarda Bilişim Yoluyla Hırsızlık Tanımı Yapılmalıdır – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

8. Ceza Dairesi 2019/13770 E. , 2019/12207 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Bilişim suçu HÜKÜM: Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü:Yapılan yargılama göre sanık ve müdafinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak: Müşteki …’nın, ….. Bankası’nda bulunan banka hesabına internet üzerinden erişim sağlayarak buradaki parayı havale yolu ile başkalarının hesabına aktardığı anlaşılan sanığın … Devamını oku…