Marka Tecavüzü durumunda Tazminat ve Erişim Engellemeye Hükmedilebilir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

11. Hukuk Dairesi 2016/6218 E. , 2018/695 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/02/2016 tarih ve 2015/78-2016/27 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin “Balık şekli + …” markasının 29 ve 43. sınıfta sahibi olduğunu, markanın davalı tarafından haksız kullanımı nedeniyle 2015/42 D.İş sayılı dosyada tedbir kararı elde ettiklerini ve tedbirin devamına karar verilmesini, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesini, durdurulmasını, tecavüzlü gereçlere el konulmasını, internet ortamında erişim engelleme yapılmasını, 10.000 TL maddi, 7.500 TL manevi tazminata ticari faiziyle karar verilmesini, hesabın lisans yöntemine göre yapılmasını talep etmiştir. Davalı vekili, markaya tecavüz ve haksız rekabet iddialarının dayanaksız olduğunu, davalı şirketin de uzun yıllardır Çeşme’de restoran işlettiğini, çok kısa bir süre “DBH Balıkçı …” ismiyle faaliyet göstermişse de, 2015/42 D.İş tedbir kararı üzerine, davadan önce bu kullanıma son verdiğini ve halen “DBH Dalyan Balıkçısı …” olarak isim kullandığını, internet ortamında da aynı ibareyi kullandığını, bir iltibas söz konusu olmadığını, zarar doğmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir. Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davalı kullanımının davacı markası ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, tecavüzün mevcut olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile tecavüzün tespitine, önlenmesine, durdurulmasına, internet hesaplarına erişimin engellenmesine ihtar tarihi olan 22/04/2015 tarihinden itibaren değişen oranda avans faiziyle 2.000 TL maddi, 7.500 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 619,75 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 25/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Yorum yapın