Category: Yargıtay Kararları

İşçinin Alacaklı Olduğu İş Hukukuna İlişkin Bir Dava Acele İşlerden Sayılmalı ve İkinci Alacaklılar Toplantısı Beklenmeksizin Yargılamaya Devam Edilmelidir.

22. Hukuk Dairesi  2016/27935 E.  ,  2020/1069 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: İş MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının en son davalı şirketin …’daki işyerinde...

Soruşturmanın İadesinde 15 Günlük İade Süresinin, Soruşturma Evrakının Fizikî Olarak Mahkemeye Teslim Edildiği Tarihten Başladığının Kabulü Gerekir

10. Ceza Dairesi 2019/2449 E. , 2019/6341 K. “İçtihat Metni” Adalet Bakanlığının, 26/07/2019 tarihli yazısı ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmasuçundan şüpheli … hakkındaki iddianamenin iadesine dair Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesinin16/03/2018 tarihli ve 2018/126 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Isparta 2. Ağır CezaMahkemesinin 16/04/2018 tarihli ve 2018/284 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulmasınayönelik talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca...

İşin Ticari İşletmesi İle İlgili Ticari İş Olması Durumunda Ticari Faize Hükmedilmelidir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

15. Hukuk Dairesi 2019/3337 E. , 2019/5243 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı-birleşen dosyalar davalısı vekili ile asıl ve birleşendosya davalısı vekillerince temyiz edilmiş, asıl ve birleşen dosya davalısı vekili tarafından duruşmaistenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde birleşen dosya davacısı … vekili Avukat…ile davalıvekili Avukat … ve birleşen dosya davalıları …, …,...

Sitenin Tam Web Adresi, Alan Adı Veya IP Adresinin Açıkça Belirtilmemiş Olması Erişim Engelleme Talebinin Red Sebebidir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

5. Ceza Dairesi 2012/15383 E. , 2014/2169 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Görevi kötüye kullanmak HÜKÜM: Beraet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Katılan hakkında www.facebook.com internet adresi üzerinde oluşturulan grup tarafından gerçekleştirilen kişilik haklarına yönelik saldırı teşkil eden yayının içerik itibariyle olay tarihinde yürürlükte bulunan 5651 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında...

Marka Tecavüzü durumunda Tazminat ve Erişim Engellemeye Hükmedilebilir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

11. Hukuk Dairesi 2016/6218 E. , 2018/695 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/02/2016 tarih ve 2015/78-2016/27 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten...

Ölümle İlgili Mahallinde Araştırma Yapılması Gerekir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

Ceza Genel Kurulu 2017/195 E. , 2019/685 K. “İçtihat Metni” Kararı verenYargıtay Dairesi: 3. Ceza DairesiMahkemesi:Asliye CezaSayısı: 707-607 Kasten yaralama suçundan sanık …’ın TCK’nın 86/2, 86/3-a-e, 62/1 ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 3.740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve taksitlendirmeye ilişkin Görele (Kapatılan) Sulh CezaMahkemesince verilen 07.11.2013 tarihli ve 107-531 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay...

Suç Yeri Menfaatin Temin Edildiği Yerdir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

15. Ceza Dairesi 2019/10466 E. , 2019/15301 K. “İçtihat Metni” Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının 10/12/2018 tarihli ve 2018/14278 soruşturma, 2018/1339 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine...

Banka Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Oluşturur – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

15. Ceza Dairesi 2019/10097 E. , 2019/15591 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ: Dolandırıcılık HÜKÜM: TCK’nın 157/1, 52/2, 53. maddeleri gereğince mahkumiyetDolandırıcılık suçundan, sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanık …’nın internet sitesinden bakıcı ilanı verdiği, katılanın iş ilanı nedeniyle … ismini kullanan sanıkla telefonda görüştüğü, bakıcılık sertifikası alacağını söyleyerek sanık …’nın hesabına...

E-posta Şifresini Değiştirmek TCK 244/2 Suçunu Oluşturur – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

8. Ceza Dairesi 2012/31216 E. , 2013/25978 K. E-POSTAYA ERİŞİMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME, DEĞİŞTİRME TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 244 “İçtihat Metni” Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB’den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının...

Facebook Şifresi Kırmak Bilişim Suçu Oluşturur – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

8. Ceza Dairesi 2018/8369 E. , 2019/5454 K. “İçtihat Metni” İhbarname No: KYB – 2018/60239 Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme suçundan sanık …’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243/1, 62/1 ve 52/2…3. maddeleri gereğince 2.000,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Merzifon 2. Asliye Ceza Mahkemesinin08.05.2018 tarihli ve 2018/126 esas, 2018/35...