Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet Nedir?

Topo Hukuk Bürosu Açıklıyor: Rekabet Hukuku Nedir?

Topo Hukuk Bürosu, borçlar hukuku ve ticaret hukuku ile de oldukça ilişkili olan rekabet kurumundan ve Rekabet Hukuku ‘ undan bahsediyor. Rekabet, mal ve hizmet piyasalarındaki ekonomik kararların özgürce verilmesini sağlayan yarışı ifade eder.

Rekabet Kanunu’na göre rekabet hukuku, mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüslerin aralarında yaptıkları rekabeti engelleyici-bozucu-kısıtlayıcı anlaşmaya, uygulamaya ve kararlara karşı tedbir alır. Piyasaya hakim teşebbüslerin hakimiyetlerini kötüye kullanmalarına ilişkin hukuki işlem ve eylemlere karşın rekabeti korur.

Gerekli tedbirleri alır, tespitleri gerçekleştirir, rekabeti düzenler ve denetler. Rekabet hukukunda ihlale son verilmesi için meşru bir menfaati olan gerçek ve tüzel kişiler Rekabet Kurulu’na şikayette bulunabilmektedirler. Kurul bazı hallerde teşebbüsleri rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararların hukuka aykırı ve yasak olması hükümlerinden muaf tutmuştur. Bunun için;

a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,
b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,
c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,
d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması şartlarının tamamının gerçekleşmiş olması aranmaktadır.

Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet Nedir?
Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet Nedir?

Rekabet Hukuku Neden Bir İhtiyaçtır?

Rekabet hukuku, rekabeti korumaya yönelik faaliyet gerçekleştirir. Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti bozucu engelleyici veya kısıtlayıcı uygulama ve anlaşmaları önlemeye yönelik çalışır. Bunun yanında piyasanın hakimiyeti altında olduğu teşebbüslerin hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını engeller. Bazı hallerde borçlar hukukuna ve ticaret hukukuna uygun olan eylemler rekabet hukukuna aykırılık teşkil edebilmektedir. Dolayısıyla ticari faaliyet gösteren teşebbüslerin rekabet kanununu doğru anlaması ve kanuna uygun hareket etmeleri önemlidir.

Haksız Rekabet Nedir?

Haksız rekabet Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanuna koyucu tarafından haksız rekabet “…aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırı” olarak değerlendirilmiştir. İlgili maddenin gerekçesine göre haksız rekabet bir suistimal olarak belirtilir. Haksız rekabet yalnızca rakipler arasında değil tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri de etkilemektedir. Haksız rekabet kurumu ile amaçlanan bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış bir rekabetin sağlanmasıdır.

Haksız Rekabet Suçunun Cezaları Nelerdir?

Haksız rekabet suçu;

a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar
b) Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek
c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma
d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek
e) İş şartlarına uymamak
f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak

ve daha pek çok şekilde işlenebilmektedir.

Haksız rekabet suçu işleyen kimselerin hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır. Haksız rekabet için ceza davası açılabilmesi şikayete bağlıdır.

Şikayete yetkili olan, hukuk davası açma hakkına sahip kimselerdir. İşbu fiileri kasten işlemek; kendi icap ve tekliflerinin rakiplerinin ki’ne tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek eylemi haksız rekabet suçunu oluşturacak ve cezai sorumluluk yüklenecektir. Bu bağlamda verilecek ceza iki yıla kadar hapis ve adli para cezası olacaktır.

Haksız rekabet suçu bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olabilir. Bu durumda verilecek olan ceza tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri olacaktır. Rekabet Hukuku kapsamında hizmet Almak İçin Serdarhan Topo‘ya ve Topo Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz.

Bir Önceki Yazı;  Neden TOPO Hukuk Bürosu İle Çalışmalısınız?

Yorum yapın